“Začala” nám platit nová EU směrnice o ochraně spotřebitele. Jak se na ni připravily české e-shopy?

Základní pravidlo pro výpočet slev

Nový denně aktualizovaný dashboard

  • celkový počet aktuálně nabízených produktů
  • aktuální počet produktů ve slevě
  • průměrná sleva uváděná e-shopem
  • průměrná sleva podle Hlídače vypočítaná v souladu s EU směrnicí
  • počet produktů, kde se na slevě neshodneme (může být i vyšší sleva podle Hlídače než podle e-shopu)
  • datum poslední aktualizace (probíhá většinou v časných ranních hodinách)
  • rating Hlídače shopů
  • link na spreadsheet se seznamem produktů, kde se aktuálně neshodneme na uváděné slevě

Jak k tomu tedy e-shopy přistoupily?

Trendsetteři

Rychlé řešení

Vyčkávání na českou novelu zákona

Marketingoví mágové

Očekávané nejasnosti ve výkladu nové směrnice

Časová platnost slevové akce

Definice slevové akce

Hlídač shopů jako nástroj pro Evropskou komisi?

--

--

--

Software engineer, co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jakub Balada

Jakub Balada

Software engineer, co-founder at @Apify

More from Medium

CryptoHodlers X Demi-Human Collaboration

Hubble Protocol(2) - $HBB Tokenomics Analysis

AMA Recap CryptoNews ID with Fulbo Galaxy

VirtuComics and Omnite Partnership