“Začala” nám platit nová EU směrnice o ochraně spotřebitele. Jak se na ni připravily české e-shopy?

“Zaprvé teoreticky může být nějaký spotřebitel poškozen (třeba tím, že e-shop podvádí se slevou) a potom by mohl nárokovat škodu po státu, protože stát zanedbal svoje povinnosti. To není u soudu vyjímečná situace.

Za druhé je tady polemika o tzv. přímém účinku směrnice. Tedy stav, kdy lze směrnici použít místo chybějíciho zákona. Je to spíše teoretický, složitý a tudíž drahý koncept a neočekáváme, že by ho někdo v pragmatické e-commerce měl zájem zhmotnit v praxi.”

Základní pravidlo pro výpočet slev

§ 12a

(1) Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával

a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,

b) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo

c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby.

Nový denně aktualizovaný dashboard

Jak k tomu tedy e-shopy přistoupily?

“K této situaci může dojít v několika případech. Opět se bavíme o automatizovaném systému, který upravuje MOC produktu dle dat od dodavatele či vlivem interního přecenění. Když se podívám na tento konkrétní produkt, tak má MOC rozdílné. Někteří prodejci mají 449 a jiní 149, je to rozdílné i v rámci prodejen. V takové situaci může dojít i ke změně ceny v rámci e-shopu.”

“Patrně došlo z Vaší strany k nepochopení a ráda to uvedu na pravou míru. Produkty, které jste posílal, nejsou produkty ve slevě. Jejich koupě je výhodnější oproti doporučené maloobchodní ceně nebo maximální ceně, za kterou jsme produkt v posledních dvou letech nabízeli, proto u nich také uvádíme „výhodněji“. Vysvětlení relevantní referenční ceny se zobrazí po najetí myši.”

“Naše společnost nové vozy nemá v nabídce, tj. za cenu nového vozu jsme ojetá auta nikdy neprodávali.”

Očekávané nejasnosti ve výkladu nové směrnice

“Spravedlnost v případě příliš dlouhých období slev z cen ve srovnání s časem, kdy je zboží prodáváno za „plnou” cenu, je třeba posoudit podle směrnice o nekalých obchodních praktikách (viz také oddíl 3 o vzájemném vztahu se směrnicí o nekalých obchodních praktikách).”

Hlídač shopů jako nástroj pro Evropskou komisi?

--

--

Software engineer, co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store