Black Friday počesku — kouzla se slevami po roce

Více produktů a větší reálné slevy

Pokud jste vysloveně nešli kupovat produkty do Black Friday kategorie, měli jste jen minimální šanci natrefit na reálnou slevu u vámi vybraného produktu. A pokud jste měli to štěstí a svůj produkt našli v Black Friday kategorii, v průměru jste dostali slevu cca 25 % oproti ceně, která platila před Black Friday.

Méně klamání s původní cenou a pár nových triků

Hlídač shopů

Jak vznikla tato analýza a Hlídač shopů

--

--

Software engineer, co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store