Black Friday počesku — kouzla se slevami po roce

Více produktů a větší reálné slevy

 • 34 % na Alze (loni 31 %)
 • 36 % na Mallu (loni 37 %)
 • 33 % na CZC (loni 28 %)
 • 25 % na Alze (loni 20 %)
 • 22 % na Mallu (loni 15 %)
 • 25 % na CZC (loni 6 %)

Méně klamání s původní cenou a pár nových triků

 • do 10.10. stojí produkt 1130 Kč a původní cena není uváděna (produkt není zlevněn)
 • 11.10. Alza produkt zlevňuje na 999 Kč a správně uvádí původní cenu 1130 Kč
 • 16.10. dochází ke zdražení produktu na jeden den na 1080 Kč, ale současně k navýšení původní ceny na 1350 Kč
 • 10.11. jsme produkt v nabídce Alzy nenašli
 • 11.11. se produkt objevuje v Black Friday nabídce za cenu 899 Kč a s původní cenou 1130 Kč

Kouzelná maloobchodní cena

Stejný produkt na více stránkách s různými cenami

Dynamické ceny

Hlídač shopů

Jak vznikla tato analýza a Hlídač shopů

--

--

--

Software engineer, co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jakub Balada

Jakub Balada

Software engineer, co-founder at @Apify

More from Medium

Everything's connected, yes, that too

‘I am the way and the truth and the life’ and ‘He That Has Seen Me Has Seen the Father’ Verses

CS373 Spring 2022: Scarlett Shires, Week 12

My project about media archaeology