Black Friday 2021 — reálné slevy a staronové triky

Celkový přehled

Odvážní trend-setteři

Staré známé triky

2.1. Mironet v Kampani používá termín původní cena, jedná se o cenu původní a platnou ke dni 1. 10. 2021, za kterou zboží Mironet prodával.

Kouzlení, na které jsme narazili poprvé

“Black Friday sleva“ — u každého vozu se jedná o rozdíl mezi původně nabízenou cenou a aktuálně platnou cenou.

Stejně tak 26.11. na pravý Black Friday chystáme naši tradiční akci DPH. Do této akce budou nominovány produkty, jejíž výše slev bude počítána z původních prodejních cen, nikoliv z cen v rámci slevových pásem z Black Friday.

Aktualizace analýzy k T.S.BOHEMIA.CZ

Novinky na Hlídači shopů

--

--

Software engineer, co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store