Black Friday 2021 — reálné slevy a staronové triky

  • průkopníky v uvádění transparentních reálných slev (počítaných z cen produktů před slevovou akcí a řádně popsanou metodikou) jsou Alza.cz a CZC.cz
  • největší slevy letošního BF jsme našli na KnihyDobrovsky.cz s reálnými slevami kolem 60 % (nově monitorovaný e-shop, dáno typem sortimentu)
  • stále nacházíme plno příkladů s námi známými klamavými praktikami (navyšování přeškrtnuté ceny před BF nebo zdražování produktů natolik, že i po deklarované slevě stojí produkt více než před BF)
  • narazili jsme na nové triky typu zařazení více jak poloviny celého sortimentu do BF s tím, že u většiny produktů nedošlo ke zlevnění (AAAauto.cz); nebo využití 20% slevového kupónu k BF se zdražením produktu před BF o 23 % (Notino.cz)
  • Hlídač shopů se rozrostl o nové e-shopy, přidal rating e-shopů hodnotící trasparentnost výpočtu slev a jejich reálnost, opět nabízí rozšíření pro Firefox a spouští předělaný dashboard Top slev (nejvíce zlevněných produktů)

Celkový přehled

  • V BF nabídce jsou řádově jednotky procent produktů
  • Průměrné uváděné slevy se až na výjimky pohybují mezi 15 a 35 %
  • Alza.cz a CZC.cz již uvádějí reálné slevy podle transparentního výpočtu — jejich deklarované slevy se v naprosté většině případů shodují s námi vypočítanými reálnými slevami
  • Ostatní e-shopy stále ve většině případů počítají slevy z maloobchodních cen, reálné slevy jsou v průměru poloviční

Odvážní trend-setteři

Staré známé triky

Kouzlení, na které jsme narazili poprvé

Aktualizace analýzy k T.S.BOHEMIA.CZ

Novinky na Hlídači shopů

--

--

--

Software engineer, co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jakub Balada

Jakub Balada

Software engineer, co-founder at @Apify

More from Medium

Formula 1 & Jeddah: There’s Beauty Among The Disagreement

Alex Albon racing in a grand prix

Oscillating Camera SLAM

Bernoulli’s Principle & Bernoulli’s Equation — NEET Physics| Class 11

Omar Batta