You can also read an English translation of this story: https://blog.apify.com/black-friday-2020-rays-of-hope-for-a-better-future-52d64f7c6078

TLDR: Letošní Black Friday byl na největších českých e-shopech co do počtu nabízených produktů a velikosti reálných slev podobný tomu loňskému. Slevy se u těch největších e-shopů týkaly většinou 1–2 % veškerého nabízeného zboží, což znamená přibližně 10 tisíc…

TLDR: V letošním Black Friday bylo na největších českých eshopech dvakrát více produktů, nicméně průměrné uváděné a reálné slevy byly podobné jako loni. Velká trojka (Alza.cz, Mall.cz a CZC.cz) si dává daleko větší pozor a prakticky nekouzlí se slevami během Black Friday (kromě partnerského prodeje na Mall.cz). Alza.cz a Mall.cz…

Jakub Balada

Software engineer, co-founder at @Apify

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store